Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Quản lý danh mục đầu tư

Tiếp theo việc quản lý thành công của các Quỹ công chúng, công ty VFM tiếp tục cung cấp dịch vụ mới được gọi là Dịch vụ Quản lý Danh mục đầu tư. Đây là dịch vụ tài chính đặc thù được công ty triển khai từ năm 2008 nhằm phục vụ cho nhu cầu đầu tư riêng biệt của từng khách hàng khác nhau.

Với kinh nghiệm quản lý quỹ lâu năm tại thị trường Việt Nam, Dịch vụ Quản lý Danh mục đầu tư của công ty VFM sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các mục tiêu đầu tư theo từng nhu cầu riêng biệt. Trong đó, công ty VFM được ủy thác đầu tư và quản lý tài sản do khách hàng giao phó, như thế sẽ giúp cho khách hàng có nhiều thời gian tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình hơn. Trước khi tham gia dịch vụ này, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, đội ngũ quản lý năng động của chúng tôi sẽ tư vấn và đề ra kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên mục tiêu đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận hay tìm kiếm thu nhập ổn định, lâu dài.

Đối tượng khách hàng mà chúng tôi tập trung phục vụ bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân có số vốn lớn và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.

QUẢN LÝ TÀI SẢN ỦY THÁC TOÀN BỘ

Quản lý tài sản đầu tư vào danh mục chứng khoán là dịch vụ mà công ty VFM sẽ cung cấp việc quản lý đầu tư vào các danh mục đầu tư hỗn hợp bao gồm cổ phiếu và trái phiếu để tối đa hóa lợi nhuận tới việc hình thành một danh mục mang lại thu nhập ổn định, lâu dài.

Xem tiếp
QUẢN LÝ TÀI SẢN THEO CHỈ ĐỊNH

QUẢN LÝ TÀI SẢN THEO CHỈ ĐỊNH
Tùy theo từng yêu cầu cụ thể, công ty VFM có thể thực hiện việc quản lý tài sản từ việc xây dựng danh mục, thực hiện đầu tư, quản lý danh mục đến thanh hoán danh mục theo các chỉ định cụ thể từ phía nhà đầu tư. Dịch vụ này cho phép khách hàng tham gia với các mức độ khác nhau trong việc ra quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư.

Xem tiếp
QUẢN LÝ TÀI SẢN THEO CHỈ ĐỊNH

Tùy theo từng yêu cầu cụ thể, công ty VFM có thể thực hiện việc quản lý tài sản từ việc xây dựng danh mục, thực hiện đầu tư, quản lý danh mục đến thanh hoán danh mục theo các chỉ định cụ thể từ phía nhà đầu tư.

Xem tiếp
LỢI ÍCH DỊCH VỤ

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư được công ty VFM cung cấp dành riêng cho các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân có số vốn lớn nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho tài sản đầu tư ủy thác.

Xem tiếp
LỢI ÍCH DỊCH VỤ

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư được công ty VFM cung cấp dành riêng cho các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân có số vốn lớn nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho tài sản đầu tư ủy thác.

Xem tiếp
PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

Thiết lập, quản lý và theo dõi danh mục đầu tư là một quá trình liên tục khi triển khai dịch vụ quản lý danh mục. Hiện nay quy trình đầu tư được phân chia theo từng giai đoạn mà chúng tôi đang áp dụng như sau:
1. Xác định kế hoạch đầu tư
2. Đưa ra giải pháp đầu tư cụ thể
3. Giám sát, xem xét, kiểm tra
4. Tiến hành đầu tư

Xem tiếp
PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

Thiết lập, quản lý và theo dõi danh mục đầu tư là một quá trình liên tục khi triển khai dịch vụ quản lý danh mục.
1. Xác định kế hoạch đầu tư
2. Đưa ra giải pháp đầu tư cụ thể
3. Giám sát, xem xét, kiểm tra
4. Tiến hành đầu tư

Xem tiếp