Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203
 • Nhà đầu tư

  Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ chứng chỉ quỹ.

 • Bản cáo bạch

  Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ.

 • Điều lệ Quỹ

  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được nhà đầu tư thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

 • Quỹ đại chúng

  Là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

 • Quỹ thành viên

  Là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân.

 • Quỹ đầu tư chứng khoán

  Là một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp huy động, tập họp vốn từ các nhà đầu tư pháp nhân/cá nhân trên thị trường thông qua việc phát hành lần đầu rộng rãi ra công chúng và sử dụng vốn vào mục đích đầu tư chứng khoánhoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

 • Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng

  (Sau đây gọi tắt là quỹ đóng) là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư trước khi kết thúc thời gian hoạt động hoặc giải thể.

 • Vốn điều lệ

  Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp và được ghi trong Điều lệ.

 • Chứng chỉ Quỹ

  (Sau đây gọi là chứng chỉ quỹ) là loại chứng khoán do Công ty quản lý quỹ đại diện cho phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ theo tỷ lệ tương ứng với số đơn vị quỹ của nhà đầu tư đó trong vốn điều lệ của Quỹ.

 • Cổ tức Quỹ

  Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại hội Nhà đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư.

 • Đơn vị quỹ

  Là vốn điều lệ được chia thành nhiều đơn vị bằng nhau với mệnh giá của đợt phát hành lần đầu là 10.000 đồng/ đơn vị. Mỗi đơn vị đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Quỹ.

 • Thưởng hoạt động

  Là khoản thưởng được Quỹ trả cho công ty quản lý quỹ ngoài phí quản lý quỹ. Thưởng hoạt động được trình bày chi tiết tại Điểm 4 – Mục VI của Bản cáo bạch này.

 • Người liên quan

  Được hiểu theo khái niệm người có liên quan được quy định tại khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006.

 • Ban đại diện Quỹ

  Là những người đại diện cho nhà đầu tư được Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ, công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.

 • Phát hành chứng khoán

  Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới gọi là phát hành chứng khoán. Nếu đợt phát hành dẫn đến việc đưa một loại chứng khoán của một tổ chức lần đầu tiên ra công chúng thì gọi là phát hành lần đầu ra công chúng. Chứng khoán được phát hành có thể chuyển nhượng được bán rộng rãi ra công chúng cho một số lượng lớn người đầu tư nhất định (trong đó phải dành một tỷ lệ cho các nhà đầu tư nhỏ) và khối lượng phát hành phải đạt một mức nhất định.

 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán

  Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại, hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng.

  Tổ chức bảo lãnh phát hành là CTCK được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng thương mại được UBCK chấp thuận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

 • Ngày đóng quỹ

  Là ngày kết thúc việc huy động vốn cho Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Ngân hàng giám sát

  Là ngân hàng thành lập theo giấy phép được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán được cấp bởi Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Ngân hàng giám sát do Đại hội nhà đầu tư chỉ định.

 • Hợp đồng giám sát

  Là hợp đồng được ký kết giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát được thông qua bởi Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.

 • Công ty kiểm toán

  Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ và nằm trong Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định.

 • Đại hội Nhà đầu tư

  Là đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ.

 • Lưu ký chứng khoán

  Là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.

 • Niêm yết chứng khoán

  Là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

 • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  (Sau đây gọi tắt là HNX) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 • Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM

  (Sau đây gọi tắt là HOSE) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 • Thời điểm định giá

  Ngày làm việc cuối cùng mà công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ.

 • Giá trị tài sản ròng của quỹ

  (Sau đây gọi tắt là NAV) là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư của Quỹ trừ đi tổng giá trị nợ phải trả của Quỹ tại thời điểm định giá.

  NAV = (Tổng giá trị tài sản – Tổng nợ) / Số lượng chứng khoán phát hành, trong đó: Tổng giá trị tài sản = Tổng giá trị chứng khoán của quỹ tính theo thị giá + tiền mặt.

  Người ta thường sử dụng chỉ số NAV/đvq (giá trị tài sản ròng của một đơn vị quỹ) để đánh giá giá trị chứng chỉ quỹ trên sổ sách và giá chứng chỉ quỹ mua vào.

 • Mức chênh lệch

  Mức chênh lệch = (Thị giá – NAV) / NAV
  Nếu tỷ lệ này dương thì gọi là chênh lệch dương, ngược lại gọi là chênh lệch âm (chiết khấu).

 • Phí quản lý quỹ

  Là phí phải trả cho công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đã được quy định tại Bản cáo bạch.