Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

A. MỞ TÀI KHOẢN HƯU TRÍ 

I. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP & NGƯỜI LAO ĐỘNG:

  1. Tham khảo Hướng dẫn điền biểu mẫu tham gia chương trình, phần dành cho Doanh nghiệp & Người lao động
  2. Điền các biểu mẫu dưới đây và gửi về Dragon Capital Việt Nam để được mở tài khoản  

II. DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA THEO TƯ CÁCH CÁ NHÂN:  

  1. Tham khảo Hướng dẫn điền biểu mẫu tham gia chương trình, phần dành cho người tham gia cá nhân
  2. Điền Phiếu đăng ký tham gia chương trình dành cho Người Lao Động và gửi về Dragon Capital Việt Nam để được mở tài khoản

B. CHUYỂN TIỀN ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HƯU TRÍ

Tham khảo và thực hiện theo Hướng dẫn chuyển tiền đóng góp vào quỹ 

C. THEO DÕI TÀI KHOẢN HƯU TRÍ 

Người tham gia Hưu Trí An Vui sẽ được cung cấp tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản Hưu Trí Tự Nguyện, quản lý tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD). Các số liệu về tiền đóng góp, giá trị tài sản ròng của quỹ đều nằm trong tài khoản này, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Web cho nhà đầu tư 

D. CÁC BIỂU MẪU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH

Phiếu điều chỉnh thông tin liên quan hồ sơ mở tài khoản
Phiếu điều chỉnh thông tin tham gia chương trình hưu trí
Phiếu đăng ký chuyển phần đóng góp người sử dụng lao động sang người lao động
Phiếu đăng ký chuyển đổi quỹ hưu trí
Phiếu yêu cầu nhận chi trả từ Chương trình Hưu Trí
Phiếu yêu cầu hủy lệnh giao dịch