Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Trước khi tham gia đầu tư vào các quỹ mở nhà đầu tư cần trao đổi với nhân viên tư vấn của công ty quản lý quỹ hoặc các nhân viên tư vấn của Đại lý phân phối được DCVFM chỉ định để hiểu rõ mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư và phương thức giao dịch tại các tài liệu quỹ (Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ, Hướng dẫn giao dịch, Biểu Phí giao dịch …)

Các tài liệu nhà đầu tư cần tham khảo

Dành cho nhà đầu tư quỹ đóng (trước 2013)

Nhà đầu tư đang nắm giữ chứng chỉ quỹ từ trước 2013 nhưng chưa chuyển đổi sang quỹ mở cần đến văn phòng DCVFM hoặc Đại lý Phân phối chỉ định của các quỹ mở để mở tài khoản và ghi nhận số luợng chứng chỉ quỹ mình đang nắm giữ.