Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203
Tên quỹ DCDS DCBC VFMVFA DCBF E1VFVN30 VFMVSF DCIP FUEVFVND
Loại quỹ Quỹ cân bằng Quỹ cổ phiếu Quỹ định lượng Quỹ trái phiếu Quỹ ETF Quỹ cổ phiếu Quỹ cân bằng Quỹ ETF
NAV/CCQ (VND) 69287.12 27682.23 6776.95 21604.43 24726.38 13314.41 9384.33 25595.37
Thay đổi NAV so với kỳ trước (%) 0.31 0.25 -0.37 0.12 0.11 3.94 0.01 -0.06
Tăng trưởng NAV (%):
1 tháng 4.2 5.1 3.1 0.6 0.4
3 tháng 23.7 27.1 9.3 2.0 -0.9
Luỹ kể từ đầu năm 35.4 39.0 -1.9 3.5 -3.5
Luỹ kể từ 12 tháng 89.8 91.7 -1.9 7.0 -2.8
Chỉ số rủi ro:
Beta 0.90 1.00 0.50 1.10 1.10
Standard Deviation 20.00% 22.00% 11.60% 22.90% 24.20%
Tỷ lệ chi phí 12 tháng 2.20% 2.20% 6.20% 1.20% 0.83% 1.80% 1.03%
Vòng quay vốn đầu tư 97.10% 93.70% 208.30% 81.16% 55.92% 102.90% 34.35%
Phí giao dịch
Phí mua
Phí bán
Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch