Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

DCDS – CBTT về khắc phục sai lệch danh mục đầu tư tại kỳ định giá ngày 12/05/2022 đã tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định (ngày nhận biết khắc phục sai lệch: 13/05/2022)

13/05/2022

DCDS – CBTT về khắc phục sai lệch danh mục đầu tư tại kỳ định giá ngày 12/05/2022 đã tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định (ngày nhận biết khắc phục sai lệch: 13/05/2022)