Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 07/2016

19/10/2017

Trong tháng 7 2016, quỹ VFMVFB tiếp tục nắm giữ trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và các chứng chỉ tiền gửi. Trong tháng, quỹ VFMVFB đã tiến hành thanh lý khoản đầu tư trái phiếu kỳ hạn 10 năm và tất toán khoản REPO đã thực hiện trong tháng 6 2016. Quỹ đã tiếp tục thực hiện giao dịch REPO mới đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm đang nắm giữ và sử dụng tiền thu được gửi tại các ngân hàng. Hoạt động này được cân nhắc thực hiện trong điều kiện các dấu hiện kinh tế vĩ mô cho thấy các các chính sách tiền tệ và hỗ trợ thị trường của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục được duy trì như đã diễn ra trong nửa đầu năm 2016. Do hoạt động REPO và gửi tiền, cơ cấu phân bổ tài sản của quỹ VFMVFB có sự thay đổi mạnh tại thời điểm 31/7/2016 so với thời điểm cuối tháng 6. Tỷ trọng đầu tư tương ứng vào trái phiếu, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi trong tổng tài sản của quỹ vào thời điểm 31/7/2016 tương ứng là 34%, 42% và 21% . Các nỗ lực của quỹ trong việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp niêm yết chưa thực hiện được do hạn chế về số lượng các trái phiếu có thể đầu tư.

Giá trị tài sản ròng quỹ (NAV) VFMVFB tại 31/7/2016 đạt 13.168,1 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 0,66% so với NAV số tương ứng tại 30/6/2016 và tăng 4,37% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Mức tăng trưởng NAV/chứng chỉ quỹ của quỹ VFMVFB đạt được trong tháng 7 2016 cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số Tổng thu nhập toàn thị trường trái phiếu do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố (HNX Total Return Bond Index). Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ 6 tháng cuối năm 2016, quỹ VFMVFB sẽ tiếp tục việc duy trì nắm giữ với tỷ trọng lớn trong tổng tài sản các trái phiếu chỉnh phủ có tính thanh khoản cao và tìm kiếm các cơ hội giá tăng lợi nhuận cho quỹ từ việc nắm giữ trái phiếu nên trên.