Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVSF-Thông báo tổ chức đại hội thường niên năm tài chính 2021

11/03/2022

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF), Quỹ VFMVSF trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên Năm Tài Chính 2021 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Bằng văn bản này, Công ty DCVFM kính mời Quý nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên Năm Tài Chính 2021 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF).

Tài liệu đại hội của Quỹ có thể tải về theo các liên kết dưới đây:

VFMVSF_AGM 2021_Dieu le_2022

VSF_AGM 2021_Phieu bieu quyet

VSF_AGM 2021_Tai lieu dai hoi

VSF_AGM 2021_Thu moi dai hoi

 

Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 11/03/2022 đến 17g30 ngày 01/04/2022.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận trước 17g30, ngày 01/04/2022 và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 29/03/2022 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                 Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng.

  1. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM