Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVSF-Thông báo đại hội thường niên năm tài chính 2019

10/04/2020

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF), Quỹ VFMVSF trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bằng văn bản này, Công ty VFM kính mời Quý nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 của Quỹ VFMVSF.

Tài liệu đại hội, phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết có thể tải về từ các liên kết dưới đây:

Tài liệu đại hội VSF 2019

Cập nhật tài liệu đại hội VSF 2019

Báo cáo tài chính VSF 2019

Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 11/04/2020 đến trước 17g00 ngày 22/04/2020.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty VFM nhận trước 17g00, ngày 22/04/2020 và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ:

Bộ Phận Quan Hệ Nhà Dầu Tư

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Phòng 1701–04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488                     Fax: (84-28) 3825 1489

Email : ir@vfm.com.vn

Thông báo thay cho nội dung giấy mời họp đại hội