Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4_ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

04/03/2016

Thời gian:        Lúc 14g00, Thứ Năm, ngày 31/03/2016
Địa điểm:         Phòng Hoa Sen, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

A. Nội dung Chương trình Đại hội:
– Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2015.
– Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2016.
– Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2015.
– Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2015.
– Biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2015.
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Quỹ.
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Quỹ.
+ Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2016.
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2016.
+ Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2016.
+ Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.

– Bầu cử Ban đại diện Quỹ mới:

+ Giới thiệu quy chế bầu cử.
+ Giới thiệu lý lịch ứng viên.
+ Tổ chức lấy phiếu & Kiểm phiếu.
+ Tuyên bố kết quả.

B. Điều kiện tham dự Đại hội:
– Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 17/02/2016.
– Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM qua điện thoại số (84-8) 3825 1488 – số nội bộ 121 (gặp cô Xuân Mai) hoặc số (84-4) 3942 8168 – số nội bộ 201 (gặp cô Thu Hà) hoặc email về địa chỉ ir@vinafund.com trước ngày 18/03/2016.
– Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty VFM theo số (84-8) 3825 1489 trước ngày 18/03/2016, sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

C. Các vấn đề khác:
– Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền được gửi đến nhà đầu tư theo đường bưu điện và được lưu tại trang web vinafund.com.
– Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội thường niên năm tài chính 2015 của Quỹ được đăng tải trên trang web Công ty VFM vinafund.com.
– Mọi thắc mắc và kiến nghị về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính của Công ty VFM theo địa chỉ Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM trước ngày 18/03/2016.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THANH TÂN

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự.

Các tài liệu tải về:
– VF4_AGM 2015_Thư mời tham dự đại hội
– VF4_AGM 2015_Chương trình đại hội
– VF4_AGM 2015_Giấy ủy quyền tham dự đại hội