Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

CAM KẾT ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM

Môi trường, Xã hội và Quản trị công ty (ESG – Environmental, Social, Governance Policy)

Tại Dragon Capital, chính sách ESG nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo rằng tất cả tài sản mà chúng tôi quản lý không bao giờ được đặt vào các công ty vi phạm các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế về điều kiện làm việc, kiểm soát vũ khí, bảo vệ môi trường, quyền bản địa và an toàn cộng đồng.

Chính sách Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR)

Chúng tôi cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam. Quyền lợi của quốc gia cũng giống như lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ảnh hưởng tích cực đến tương lai của Việt Nam, không chỉ bằng cách giúp thị trường vốn của Việt Nam phát triển, mà còn bằng cách nuôi dưỡng tài năng địa phương và dành thời gian tình nguyện của chúng tôi cho những mục tiêu xứng đáng.

Bốn trụ cột chủ đạo cho định hướng đầu tư có trách nhiệm của DCVFM

Phát triển kinh tế
Lợi ích lâu dài của đất nước cũng giống như lợi ích của chúng ta.

Xã hội
Hoạt động kinh tế không thể tách rời khỏi phúc lợi của xã hội đã hỗ trợ điều đó.

Môi trường
Chúng tôi cùng nhau hướng tới mục tiêu có tác động tích cực trong tương lai, không chỉ về mặt tài chính mà còn về thời gian và con người.

Quản trị
Chúng tôi có một cam kết chặt chẽ về quản trị trong quá trình đầu tư của mình.