Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 08/2016

19/10/2017

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

Trong tháng 8 2016, quỹ VFMVFB đã thực hiện một khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm vào thời điểm đầu tháng và tiếp tục nắm giữa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm đã đầu tư trong tháng 4 2016 và các chứng chỉ tiền gửi. Quỹ đã tiếp tục thực hiện giao dịch REPO mới đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm đang nắm giữ và sử dụng tiền thu được gửi tại các ngân hàng. Việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm đúng thời điểm đã mang lại lợi ích cho quỹ khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã giảm mạnh trong tháng 8 2016. Tại thời điểm 31/8/2016, tỷ trọng đầu tư tương ứng vào trái phiếu, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi trong tổng tài sản của quỹ tương ứng là 41%, 35% và 21%. So với thời điểm cuối tháng 7 2016, tỷ trọng phân bổ đầu tư vào các tài sản của quỹ VFMVFB tăng đổi với đầu tư trái phiều và giảm đối với đầu tư tiền gửi.

Giá trị tài sản ròng quỹ (NAV) VFMVFB tại 31/8/2016 đạt 13.356,2 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 1,43% so với số tương ứng tại 31/7/2016 và tăng 5,86% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Mức tăng trưởng NAV/chứng chỉ quỹ của quỹ VFMVFB đạt được trong tháng 8 2016 là mức tăng trưởng tháng cao nhất đạt được trong 8 tháng đầu năm 2016 và cao hơn mức tăng trưởng trong tháng của chỉ số Tổng thu nhập toàn thị trường trái phiếu do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố (HNX Total Return Bond Index) là 0,95%. Sau 8 tháng, NAV/chứng chỉ quỹ của quỹ VFM tăng 5,86% so với thời điểm 31/12/2015, tốt hơn tăng trưởng cùng kỳ của chỉ số tham chiếu nêu trên (chỉ số tăng trưởng 5,69%) và tháng 8 là tháng đầu tiên quỹ đạt được mức tăng trưởng lũy kế trong năm cao hơn tăng trưởng của chỉ số tham chiếu. Kết quả này đạt được do quỹ VFB đã có được các khoản lợi nhuận từ biến động giá của các trái phiếu đầu tư khi lợi suất của các trái phiếu quỹ đang nắm giữ biến động giảm. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ 6 tháng cuối năm 2016, quỹ VFMVFB sẽ tiếp tục việc duy trì nắm giữ với tỷ trọng lớn trong tổng tài sản các trái phiếu chỉnh phủ có tính thanh khoản cao và tìm kiếm các cơ hội gia tăng lợi nhuận cho quỹ từ việc nắm giữ trái phiếu nên trên.