Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 04/2017

19/10/2017

Trong tháng 4 2017, quỹ VFMBFB đã có kết quả đầu tư tốt nhất trong các tháng kể từ đầu năm. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ (CCQ) của quỹ VFB đạt 14.309,51 đồng tại thời điểm 30/4/2017. NAV/CCQ của quỹ VFB vào cuối tháng 4 đã tăng 1,41% so với thời điểm cuối tháng 3 2017, tăng 3,55% so với thời điểm đầu năm và tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này tốt hơn mức tăng trưởng trong kỳ của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số Tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm (HNX TRI 3Y) do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố) là 0,34% trong tháng 4 và 2,00% (lũy kế từ đầu năm 2017). Kết quả đạt được trong tháng 4 có được từ việc quỹ VFB đã thực hiện đầu tư vào các trái phiếu chính phủ (TPCP) các kỳ hạn dài trên 10 năm trong điều kiện lợi suất thị trường giảm mạnh đối với TPCP có kỳ hạn dài. Trong kỳ, quỹ VFMVFB cũng đã bán một khoản đầu tư trái phiếu kỳ hạn 15 năm. Việc hiện thực hóa lợi nhuận cho khoản đầu tư trái phiếu kỳ hạn 15 năm nêu trên đã mang lại lợi nhuận niên hóa 20,28% cho khoảng thời gian nắm giữ 3 tuần. Trong kỳ, quỹ cũng đã thực hiện việc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi do công ty tài chính cá nhân phát hành, đưa tỷ trọng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi của quỹ vào ngày 30/4/2017 lên mức 33,64% giá trị tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng đầu tư của quỹ vào TPCP tại thời điểm cuối tháng 4 là 47,28% so với tỷ trọng tại thời điểm cuối tháng 3 là 64,57%. Tỷ trong tiền gửi trong tổng NAV của quỹ tại cuối tháng 4 ở mức cao là 18,5%, tuy nhiên tỷ lệ này sẽ được giảm xuống dưới 5% sau khi quỹ thực hiện các giao dịch đầu tư đã được lên kế hoạch vào đầu tháng 5 2017.

Dự kiến trong thời gian tới, quỹ VFB sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP và tích cực tìm kiếm các cơ hội giao dịch trong điều kiện thị trường có các biến động về lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Bên cạnh đó, tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi phù hợp sẽ là mục tiêu cho hoạt động của quỹ trong các tháng tiếp theo.