Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4 – 12/2015

19/10/2017

Kết thúc tháng 12, NAV/ccq của VF4 tăng 2,3% trong tháng, hồi phục tốt hơn mức 1% của VN-Index. Đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của VF4 trong tháng 12 đến từ nhóm Bất động sản khi nhóm này tăng trưởng 4,5%. Điển hình như VIC, SJS tăng trưởng tới hơn 6% riêng trong tháng 12. Ngoài ra, hầu hết các ngành khác cũng đem lại tăng trưởng vượt trội so với VN-Index như ngành Hàng hóa công nghiệp tăng 6,7%, Vận tải tăng 5,4%, Thực phẩm & Nước giải khát tăng 3,2%…. Tổng kết năm 2015, VF4 đạt tăng trưởng 19,9%, vượt trội so với mức tăng trưởng của VN-Index là 6,1%. Kết quả ấn tượng của quỹ đến từ việc phân bổ tài sản hợp lý cũng như chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn các cơ hội đầu tư. Kết thúc năm 2015, danh mục VF4 bao gồm 20 cổ phần phân bổ trong 9 ngành. Trong đó ngành Thực phẩm và Nước giải khát chiếm tỷ trọng cao nhất 16,5%. Tiếp đến là các ngành Bất động sản, Hàng hóa công nghiệp và Ngân hàng đều trên 10%. Tỷ trọng tiền khả dụng là 14,6%, sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội mới cho năm 2016.