Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

Nhà đầu tư có thể giao dịch bằng 1 trong 2 hình thức sau:

  1. Đặt lệnh qua ứng dụng đầu tư DragonX 
  2. Đặt lệnh qua phiếu yêu cầu giao dịch do Đại Lý Phân Phối cung cấp: 

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán/ Chuyển Đổi Chứng Chỉ Quỹ Mở” và gửi đến nhân viên giao dịch chỉ định tại các Đại lý phân phối chỉ định;

Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt/ nhận lệnh giao dịch qua internet, điện thoại, fax tùy theo khả năng đáp ứng của Đại lý phân phối chỉ định, việc thực hiện ở các hình thức này phải tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và chứng khoán. Phiếu lệnh gốc cần đuợc gởi đến thành viên lập quỹ trong vòng 3 (ba) ngày kể từ thời điểm đóng sổ lệnh.

THỜI GIAN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH CHO CÁC QUỸ MỞ

Nhà đầu tư cần đảm bảo lệnh giao dịch và tiền mua chứng chỉ quỹ đuợc chuyển đến tài khoản của Quỹ truớc thời điểm đóng sổ lệnh của từng quỹ. 

Xem chi tiết thời gian đặt lệnh, phương thức đặt lệnh giao dịch của các quỹ mở tại đây

Xem chi tiết về hướng dẫn chuyển khoản tiền đầu tư tại đây