Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

Nhà đầu tư chuẩn bị chứng từ/ thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ chứng chỉ quỹ mở gồm:

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

  •  Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở

  •  Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (nếu có)

  •  Bản sao hợp lệ của CMND/hộ chiếu nhà đầu tư và người được uỷ quyền (nếu có)

  •  Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (FICA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)

  •  Giấy Xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm luu ký (dành cho nhà đầu tu nước ngoài)

  •  Thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) (dành cho nhà đầu tư có yêu cầu xuất hoá đon phí giao dịch)

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ PHÁP NHÂN

  •  Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở

  •  Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (nếu có)

  •  Bản sao hợp lệ của Giấy phép đăng ký kinh doanh

  •  Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập của nhà đầu tu tổ chức

  •  Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của nguời đại diện theo pháp luật

  •  Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của nguời đuợc uỷ quyền (nếu có)

  •  Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tu gián tiếp (FICA) (dành cho nhà đầu tu nuớc ngoài)

  •  Giấy Xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm luu ký (dành cho nhà đầu tu nuớc ngoài)

  •  Thông tin mã số thuế doanh nghiệp

  •  Sau khi thủ tục mở tài khoản đã hoàn tất, nhà đầu tu sẽ đuợc nhận thông báo số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở từ Đại lý phân phối.

*Luu ý: số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tu có thể sẽ khác với tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết tại công ty chứng khoán truớc đây (nếu có)