Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

Truớc khi tham gia đầu tu vào các quỹ VFMVF1, VFMVF4, VFMVFB (VFMVFx), nhà đầu tu cần trao đổi với tu vấn viên của công ty quản lý quỹ hoặc các nhân viên tu vấn của Đại lý phân phối đuợc VFM chỉ định để hiểu rõ các mục tiêu đầu tu, chiến luợc đầu tu và phuong thức giao dịch tại các tài liệu quỹ (Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ, Cách thức giao dịch và huớng dẫn đầu tu Quỹ, các tờ thông tin giới thiệu của Quỹ…) truớc khi ra quyết định đầu tu.

LIÊN HỆ VÀ TRỢ GIÚP

Để biết thêm chi tiết các thông tin liên quan đến giao dịch các quỹ do Công ty VFM quản lý, nhà đầu tu vui lòng tham khảo các tài liệu sau đuợc đăng tải trên website www.vinafund.com:

  •  Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ;

  •  Bản Cáo bạch của các Quỹ VFMVFx;

  •  Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở;

  •  Điều lệ quỹ VFMVFx;

  •  Các phiếu mẫu giao dịch chứng chỉ quỹ mở.

Đối với nhà đầu tu hiện hữu của các Quỹ VFMVF1, VFMVF4 truớc thời điểm chuyển đổi sang quỹ mở chua thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ sẽ nhận đuợc giấy thông báo từ công ty VFM xác nhận số luợng chứng chỉ quỹ mở VFMVFx. Nhà đầu tu đến Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ VFMVFx để mở tài khoản và ghi nhận số luợng chứng chỉ quỹ VFMVFx đang nắm giữ với những hồ so yêu cầu nhu bên duới;

Đối với Nhà đầu tu mới sẽ trực tiếp đến Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ VFMVFx để thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch với những hồ so yêu nhu bên duới;

ETF VFMVN30_Quy Trinh giao dich hoan doi_So cap

Đối với nhà đầu tu hiện hữu của các Quỹ VFMVF1, VFMVF4 truớc thời điểm chuyển đổi sang quỹ mở chua thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ sẽ nhận đuợc giấy thông báo từ công ty VFM xác nhận số luợng chứng chỉ quỹ mở VFMVFx. Nhà đầu tu đến Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ VFMVFx để mở tài khoản và ghi nhận số luợng chứng chỉ quỹ VFMVFx đang nắm giữ với những hồ so yêu cầu nhu bên duới;

ETF VFMVN30_Quy Trinh giao dich mua ban tren HOSE_Thu cap

Đối với nhà đầu tu hiện hữu của các Quỹ VFMVF1, VFMVF4 truớc thời điểm chuyển đổi sang quỹ mở chua thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ sẽ nhận đuợc giấy thông báo từ công ty VFM xác nhận số luợng chứng chỉ quỹ mở VFMVFx.