Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

Object

Authorized Participants(AP) is securities firm having brokerage business, fund management company, custodian Bank, insurance company, commercial bank

Become an AP-ETF

  • Có địa điểm kinh doanh hợp pháp của đại lý phân phối theo quy định pháp luật doanh nghiệp;
  • Có ít nhất hai (02) nhân viên có chứng chỉ môi giới chứng khoán; hoặc đã thi đạt trong kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; hoặc là người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài và đã có Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam;
  • Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho việc phân phối chứng chỉ quETF được Công ty quản lý quỹ đánh giá đáp ứng năng lực phân phối chứng chỉ quỹ,
  • Quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quETF (bao gồm: quy trình mở tài khoản và thủ tục nhận biếp; Quy trình cập nhậthong tin khách hang)
  • Quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ ETF
  • Quy trình ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn sau thời điểm nhận lệnh (late trading)
  • Tài liệu chứng minh:Trong vòng mười hai (12) tháng gần nhất, trước tháng nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ ETF, duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu đạt hai trăm hai mươi phần trăm (220%), hoặc một tỷ lệ khác cao hơn theo yêu cầu của công ty quản lý quỹ
  • Đã ký hợp đồng lập quỹ ETF với công ty quỹ
  • Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) tại hợp đồng lập quỹ.