Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVSF-THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

16/03/2021

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF), Quỹ VFMVSF trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Bằng văn bản này, Công ty DCVFM kính mời Quý nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2020 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF).

Tài liệu đại hội của Quỹ, các vấn đề cần biểu quyết và phiếu biểu quyết có thể tải về từ Mục Quan Hệ Nhà Đầu Tư – Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM theo địa chỉ www.dcvfm.com.vn. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 16/03/2021 đến 17g30 ngày 29/03/2021.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận trước 17g00, ngày 29/03/2021 và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Tài liệu đại hội bao gồm:

VSF_AGM 2020_Tai lieu dai hoi_Final

VSF_AGM 2020_Du thao Dieu le Quy

VSF_AGM 2020_Chuong trinh Dai hoi_Final

VSF_AGM 2020_Phieu bieu quyet_Final

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 24/03/2021 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Phòng 1701–04, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                        Fax: (84-28) 38251489