Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

THINHAN-THÔNG BÁO ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG NĂM TÀI CHÍNH 2021 – LẦN 1

12/08/2021

Kính gửi: Doanh nghiệp và Cá nhân tham gia quỹ

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Thịnh An (“Quỹ Thịnh An”), Quỹ Thịnh An trân trọng thông báo đến Doanh nghiệp và Cá nhân tham gia quỹ về việc lấy ý kiến người tham gia quỹ Lần 1 Năm tài chính 2021 của Quỹ Thịnh An như sau:

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 12/08/2021 đến 17g30 ngày 19/08/2021.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận trước 17g30, ngày 19/08/2021 và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Tài liệu về việc lấy ý kiến  có thể tải về từ Mục Quan Hệ Nhà Đầu Tư – Lịch hoạt động của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM kể từ ngày 12/08/2021 theo địa chỉ www.dragoncapital.com.vn. Nghị quyết sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi có kết quả lấy ý kiến của người tham gia quỹ..

Tài liệu đại hội:

Thinh An_EGM 2021_Lan 1_Phieu bieu quyet

ThinhAn_EGM 2021_Lan 1_Quy che bieu quyet bang van ban

ThinhAn_EGM 2021_Lan 1_Thu moi lay y kien NTGQ

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 17/08/2021 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                  Fax: (84-28) 38251489