Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

1. Đại lý phân phối có thể:

(a)   khi luật hiện hành cho phép và đã báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, chỉ định chi nhánh trực thuộc thực hiện toàn bộ hay bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm cả quyền được chỉ định lại và ủy quyền lại), với điều kiện là Đại lý phân phối sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện của chi nhánh;

(b)   với sự chấp thuận của Công ty quản lý quỹ, sử dụng tên Quỹ cho các mục đích tiếp thị nhằm huy động vốn cho Quỹ;

(c)   thuê bên thứ ba có chuyên môn thực hiện các dịch vụ phụ như gửi thư, chuyển phát nhanh, in ấn hoặc các dịch vụ tương tự để hỗ trợ Đại lý phân phối trong quá trình thực hiện các Dịch vụ.

(d)   thuê các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ liên quan đến công nghệ hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác (mà không phải là Dịch vụ theo Hợp đồng này) được sử dụng trong quá trình cung cấp các Dịch vụ;

(e)   lập, xử lý, duy trì, giữ lại và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, bất kỳ tài liệu và báo cáo liên quan tới giao dịch của nhà đầu tư của Quỹ, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các quy định về Thỏa thuận Bảo mật thông tin đã ký kết.

2. Được hưởng phí Đại lý, phí đại lý bổ sung hàng năm (nếu có).

NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

1. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ mở cho Đại lý phân phối.

2. Đại lý phân phối công nhận và chấp thuận rằng cho dù Đại lý phân phối được chọn làm Đại Lý Phân phối thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ mở thì Công ty quản lý quỹ vẫn bảo lưu quyền bán hoặc chỉ định cho các bên khác bán hoặc làm Đại Lý Phân phối cho công ty quản lý quỹ.

3. Đại lý phân phối sẽ:

(a)   tuân thủ mọi luật và quy định có thể áp dụng cho việc cung cấp Dịch vụ của Đại lý phân phối.

(b)   giữ lại các hồ sơ và tài liệu, chứng từ phù hợp liên quan đến việc thực hiện các Dịch vụ theo yêu cầu của luật áp dụng.

(c)   Cam kết và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ trong hoạt động Đại lý Phân phối chứng chỉ quỹ mở và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định cho hoạt động này (chẳng hạn như: có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho việc phân phối chứng chỉ quỹ mở, có đủ nhân viên đáp ứng điều kiện luật định,…).

(d)   Cam kết chịu trách nhiệm về hoạt động của các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở mà Đại lý ủy quyền để thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ.

(e)   Cam kết tuân thủ việc công bố thông tin theo luật định dành cho Đại lý Phân phối chứng chỉ quỹ mở quy định trong Thông tư 183/2011/TT-BTC và các quy định có liên quan.

(f)    Tạo điều kiện cho Công ty quản lý quỹ thẩm định cơ sở vật chất của mình và các địa điểm phân phối của mình, khi có văn bản yêu cầu của Công ty quản lý quỹ. Báo cáo thẩm định cơ sở vật chất của Đại lý phân phối và các địa điểm phân phối của Đại lý phân phối được lưu tại trụ sở của Công ty quản lý quỹ và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu.

(g)   Cam kết chắc chắn sẽ thực hiện việc làm Đại Lý Phân Phối chứng chỉ Quỹ mở với số lượng và mức phí theo quy định được thống nhất. Đảm bảo tham gia và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Đại Lý Phân phối trong quá trình phân phối và giao dịch chứng chỉ Quỹ mở theo đúng thỏa thuận, và theo quy định pháp luật đối với hoạt động của Đại Lý Phân phối.

(h)   Không có bất kỳ sự thay đổi hay khiếu nại gì trong quá trình phân phối chứng chỉ Quỹ về các mức phí của Đại Lý Phân phối mà hai bên đã thỏa thuận.

(i)     Đảm bảo cung cấp cho nhà đầu tư đầy đủ, chính xác mọi tài liệu, thông tin liên quan đến các đợt chào bán hoặc liên quan đến quá trình hoạt động của Quỹ do công ty quản lý quỹ chuyển sang. Tiếp thị, tư vấn, hướng dẫn, thông tin về Quỹ đến nhà đầu tư một cách trung thực, khách quan, chính xác, minh bạch đúng như nội dung trong Bản Cáo bạch, Báo cáo tài chính của quỹ và/ hoặc các tài liệu khác do Công ty quản lý quỹ cung cấp.

(j)     Có trách nhiệm bảo mật các thông tin về nhà đầu tư, thông tin về giao dịch của nhà đầu tư, không được sử dụng các thông tin đó với bất kỳ mục đích gì, trừ trường hợp được nhà đầu tư đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

(k)   Tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do Công ty quản lý quỹ tổ chức.

(l)     Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại Sổ chính, cung cấp xác nhận kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư.

(m)  Hỗ trợ Công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chỉ thị bằng văn bản của nhà đầu tư.

(n)   Gánh chịu và chi trả mọi chi phí phát sinh trong việc giới thiệu và tiếp thị, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản với Công ty quản lý quỹ.

(o)   Bồi hoàn cho Công ty quản lý quỹ (cho dù hợp đồng này có còn hiệu lực hay không) mọi chi phí, tổn thất, thiệt hại và hoặc phí tổn phát sinh như là hậu quả của bất cứ vi phạm hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Đại lý phân phối theo hợp đồng này trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

(p)   Xuất hóa đơn giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là “hóa đơn VAT”) cho Công ty quản lý quỹ liên quan đến các khoản phí được nhận theo quy định.

(q)   Tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế (nếu có) phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Hợp đồng này.

(r)    Gánh chịu các chi phí phát sinh nếu có do việc sai sót trong đối chiếu hoặc nhập sai thông tin nhà đầu tư và việc sai sót này được xác định là do lỗi từ Đại lý phân phối gây ra.

(s)   thực hiện những công việc của Đại Lý Phân phối chứng chỉ Quỹ, bao gồm công việc như sau

 1. Chào bán chứng chỉ Quỹ mở;
 2. Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi theo quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định về phòng chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố;
 3. Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng nhà đầu tư tới Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng của Công ty quản lý quỹ một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại lý phân phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư;
 4. Cung cấp cho Công ty quản lý quỹ theo định kỳ hàng ngày bảng kê tổng hợp các phiếu đăng ký giao dịch của nhà đầu tư.
 5. Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại sổ chính, cung cấp xác nhận kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư;
 6. Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với nhà đầu tư, đảm bảo cập nhật cho nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ, và kịp thời mọi thông tin và
  giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về sản phẩm quỹ đã chào bán;
 7. Thống kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của nhà đầu tư;
 8. Cung cấp cho nhà đầu tư bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của quỹ, tài liệu về các cuộc họp đại hội nhà đầu tư, các thông tin khác;
 9. Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền của công ty quản lý quỹ;
 10. Hỗ trợ công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan tổ chức họp đại hội nhà đầu tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chỉ thị bằng văn bản của nhà đầu tư;
 11. Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về nhà đầu tư và các giao dịch của nhà đầu tư. Cung cấp các thông tin này cho Công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức này;
 12. Phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan để thống nhất các quy trình thực hiện nghiệp vụ liên quan đến thông tin nhà đầu tư hoặc giao dịch chứng chỉ quỹ mở;
 13. Thực hiện đúng Thỏa thuận bảo mật đã ký kết.
 14. Bằng khả năng và phương tiện riêng của mình, sẽ thực hiện công việc của Đại lý Phân phối chứng chỉ Quỹ đến nhà đầu tư và đảm bảo thực hiện đúng Quy trình làm việc của Đại lý Phân phối chứng chỉ Quỹ được quy định.

Bằng khả năng riêng của mình, Đại lý phân phối sẽ:

(i)     Cung cấp địa chỉ của trụ sở chính, chi nhánh, đại lý chính thức và các thông tin cần thiết khác để ghi vào Bản cáo bạch của Quỹ.

(ii)    Tổ chức các cuộc hội thảo, thuyết trình nhằm giới thiệu sản phẩm Quỹ đến nhà đầu tư theo cách thức và phương tiện phù hợp với các quy định của pháp luật về chứng khoán.

(iii)   Thực hiện các nghiệp vụ liên quan hoạt động chăm sóc nhà đầu tư theo cách thức chuyên nghiệp và phù hợp để duy trì và không ngừng phát triển thêm nhà đầu tư mới, gia tăng số lượng đơn vị quỹ phát hành.

(iv)  Cung cấp các bản cập nhật của Báo cáo soát xét toàn diện về doanh nghiệp (Due Diligence) của Đại lý phân phối theo yêu cầu của Công ty quản lý quỹ.

(v)   Cùng phối hợp với Công ty quản lý quỹ để truyền tải các thông tin liên quan về quỹ đến với nhà đầu tư thông qua kênh website tại Đại lý phân phối của mình.

 1. Trong trường hợp muốn mở rộng thêm Đại lý phân phối chứng chỉ Quỹ, Đại lý có trách nhiệm phối hợp với Công ty quản lý quỹ hoàn tất các thủ tục phù hợp với quy định của Thông tư 183/2011/TT-BTC.
 2. Các công việc khác của Đại lý phân phối theo quy định pháp luật