Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Quyền lợi của AP

 • Được cung cấp dịch vụ môi giới cho Nhà đầu tư trong hoạt động hoán đổi danh mục theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Được thực hiện các giao dịch tự doanh với Quỹ ETF, thông qua Công ty quản lý quỹ, theo cơ chế hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu của mình lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại;
 • Được vay chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF; hoặc vay các lô chứng chỉ quỹ ETF để hoán đổi lấy danh mục chứng khoán cơ cấu. Hoạt động vay chứng khoán, chứng chỉ quỹ ETF này phải được thực hiện trên hệ thống và theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký Việt nam (VSD);
 • Được thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ ETF, chứng khoán cơ cấu khi đã có lệnh đối ứng được khớp, bảo đảm có đủ tài sản tại thời điểm thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 229/2012/TT-BTC.

Trách nhiệm của AP

 • Nhận lệnh giao dịch (trực tiếp hoặc thông qua Đại lý phân phối) và chuyển lệnh giao dịch của từng Nhà đầu tư tới công ty quản lý quỹ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác
 • Không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch của các Nhà đầu tư. Lệnh giao dịch của Nhà đầu tư phải được xử lý độc lập, tách biệt với việc xử lý các lệnh giao dịch của chính Thành viên lập quỹ
 • Bảo đảm Nhà đầu tư có đầy đủ tiền, chứng khoán ký quỹ để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật
 • Quản lý tách biệt tài sản của Nhà đầu tư trên tài khoản của từng Nhà đầu tư, độc lập với tài sản của mình
 • Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với Nhà đầu tư, đảm bảo cập nhật cho Nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư về sản phẩm quỹ đã chào bán
 • Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của Thành viên lập quỹ theo đúng các quy trình có liên quan của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
 • Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của Thành viên lập quỹ theo đúng các quy trình có liên quan của Sở Giao dịch Chứng khoán
 • Thực hiện các hoạt động của Thành viên lập quỹ theo cách thức chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong giao dịch nếu có