Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Khả năng tích luỹ

1. Số tiền dự định có trong tương lai:
  VND
2. Số năm dự định đầu tư:
3. Lợi nhuận kỳ vọng hàng năm:
Phương án đầu tư đề xuất:
  • 100% DCBF
  • 100% DCDS
  • 100% DCBC
Số tiền đầu tư mỗi tháng
  • * Bảng tính đầu tư tiết kiệm định kỳ chỉ dùng cho mục đích minh họa, và do đó không được hiểu là tư vấn đầu tư. Đầu tư có thể chứa đựng các yếu tố rủi ro nên nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ các thông tin trước khi quyết định đầu tư. VFM không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên các giả định trong bảng tính này.