Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Đầu tư sinh lời

Số tiền đầu tư mỗi tháng
   Triệu VND
Thời gian bạn định đầu tư
Chọn mức lợi nhuận kỳ vọng hàng năm

Biểu đồ

Tiền tích luỹ hằng năm
     
Giá trị khoản đầu tư dự kiến
Bảng tính đầu tư tiết kiệm định kỳ chỉ dùng cho mục đích minh họa, và do đó không được hiểu là tư vấn đầu tư. Đầu tư có thể chứa đựng các yếu tố rủi ro nên nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ các thông tin trước khi quyết định đầu tư. VFM không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên các giả định trong bảng tính này

Bảng tính chi tiết